KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW STRONY INTERNETOWEJ www.meblewiktoria.com.pl

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”), dlatego zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia chcielibyśmy przekazać Tobie kilka informacji:

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W zakresie korzystania ze strony internetowej. (http://www.meblewiktoria.com.pl) są to w szczególności dane, które podajesz składając zamówienie. Dane osobowe mogą być również zapisywane w plikach cookies. Twoje dane, które przetwarzamy zostały od Ciebie pozyskane podczas jednej bądź kilku poniższych czynności:

a) dokonywania przez Ciebie transakcjami.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych (dalej: „Administrator”) MEBLE WIKTORIA Ewelina Truszkowska, ul. Widnichowska 20 m 13, 07-300 Ostrów Mazowiecka, tel. 796 064 922

Możesz skontaktować się z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres:  ul. Widnichowska 20 m 13, 07-300 Ostrów Mazowiecka lub poprzez wiadomość na adres e-mail:: meblewiktoria@gmail.com

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzanie przez nas danych osobowych wymaga podstawy prawnej, którymi w zakresie korzystania z naszej strony internetowej są:

a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której jesteś stroną (np. umowy sprzedaży, prowadzenia konta w naszym sklepie internetowym);

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przechowywanie faktur VAT w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych)c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez

stronę trzecią w szczególności prowadzenie marketingu i promocji produktów oferowanych w naszym sklepie internetowym (np. prowadzenie marketingu bezpośredniego oraz dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń);

d) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów

Jakie są kategorie odbiorców?

Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania Twoich danych osobowych np. w celu dostarczenia zamówionego towaru. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:

  1.  

   a) operatorzy systemów informatycznych,

   b) operatorzy systemów płatności,

   c) operatorzy systemów sms i e-mail marketingu,

   d) firmy logistyczne,

   e) firmy kurierskie i poczta polska,

   f) zewnętrzni dostawcy produktów,

   g) operatorzy płatności

   h) kancelarie prawne,

   i) firmy księgowe i audytorskie.

   Jakie przysługują Pani/Panu uprawnienia?
   Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość uzyskania kopii danych oraz prawo do ich poprawienia, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Zgodę można cofnąć w formie pisemnej lub elektronicznej przesłanej do Administratora danych.

    

   Czy i gdzie może Pani/Pan złożyć skargę w zakresie przetwarzania danych?
   Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do Organu nadzoru, gdy uznasz, iż przetwarzanie przekazanych danych narusza przepisy Rozporządzeni
  2.  

Jak długo Pani/Pana dane będą przetwarzane i przechowywane?

   Twoje dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów np. do przechowywania danych, zakończenia realizacji zamówienia, usuniecie przez Ciebie konta klienta, zakończenia postępowania reklamacyjnego a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa..

 

 1. Czy dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany? 

 2. Twoje dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa wcześniej. Podanie danych osobowych w związku ze wskazanymi czynnościami było warunkiem zawarcia każdej z umów, gdyż były one niezbędne do ich wykonania. 

 3.   

Twoje dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa. Do szczególnych kategorii danych należą: dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne jednoznacznie zidentyfikowanej osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.